OO Magyar Védelmiipari Szövetség - Tagsági viszonyok

Tagsági viszonyok


1. Az Egyesület tagsága:

Az Egyesület tagja lehet minden, a Magyar Köztársaság területén bejegyzett jogi és nem jogi személyiségű gazdasági társaság, törvényesen, állandó lakhellyel vagy telephellyel rendelkező, Magyarországon tartózkodó természetes személy, ha közvetlenül, vagy közvetve a magyar védelmi- és biztonsági iparral kapcsolatos tevékenységet folytat, elfogadja az Egyesület alapszabályát, ennek szellemében fejti ki tevékenységét, rendes tag esetében vállalja a tagdíj fizetését.

A tagság formái:

  • • rendes tag:(jogi személy tag)
  • • pártoló tag (magán vagy jogi személy):
  • • tiszteletbeli tag (magán vagy jogi személy):

Új rendes tag felvételéhez két Egyesületi tag támogatása és az elnökség jóváhagyó döntése szükséges. 

Tiszteletbeli tagnak az arra érdemesnek tartott természetes vagy jogi személyt saját, vagy tagsági javaslat alapján az elnökség kéri fel az adott elnökségi ciklus végéig vagy új elnökség megválasztásáig.

1.2.1 A rendes tagok jogai:

A rendes tag jogosult részt venni az Egyesület munkájában részt vehet az Egyesület Közgyűlésén.

Szavazati jogok: Szavazati joggal csak a rendes tag rendelkezik. Minden magánszemély rendes tagnak 1 (egy) szavazati joga van.

A tag jogosult rendszeres tájékoztatást kapni az Egyesület tevékenységéről és jogosult részt venni az Egyesület által szervezett valamennyi rendezvényen, azokon véleményét kifejteni, javaslatokat és észrevételeket tenni.

Az Egyesületnek a rendes tagok részére nyújtott szolgáltatásai térítésmentesek az éves költségvetésben meghatározott keretek erejéig.

A tag önkéntes felajánlással segítheti az Egyesület gazdálkodását.

1.2.2 A rendes tagok kötelességei:

A rendes tag köteles az egyesületi tagdíjat megfizetni. A rendes tag éves tagdíját a közgyűlés állapítja meg. Az éves tagdíj megfizetése az aktuális gazdálkodási év közgyűlési határozata alapján, maximum két részletben, a számla kiállítását követő 15 napon belül esedékes.

A tagok által nem egységesen igénybevett, vagy az éves költségvetési keretet meghaladó, az Egyesület által nyújtott szolgáltatásoknál (ilyen lehet például a kiállítások szervezése, marketing anyagok gyártatása stb.) amennyiben azt a tag szabad akaratából igényelte, a tag a közvetlen költségek rá eső részének megtérítésére kötelezett.

A tag az Egyesület munkájában önként vállalt feladatainak maradéktalanul köteles eleget tenni.

Az Egyesület tagjai kötelesek az Egyesület célkitűzéseinek megvalósításában aktívan részt venni, az Alapszabály és a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezéseit, előírásait a hozott határozatokat és ajánlásokat megtartani.

1.3. Pártoló tag jogai, kötelességei:


Pártoló tag lehet az a magyar, vagy külföldi természetes és jogi személy, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei, aki az egyesület működéséhez rendszeres anyagi, szakmai, elvi, erkölcsi és egyéb támogatást, segítséget nyújt. Az elvárt rendszeres anyagi támogatás minimális összegét az éves rendes közgyűlés határozza meg. A pártoló tag az egyesület működésének elősegítése céljából vállalt kötelezettségét teljesíteni köteles.

A pártoló tag a közgyűlésen az elnökség döntése alapján külön meghívóval, tanácskozási joggal vehet részt. A pártoló tag jogosult az egyesület rendezvényein megfigyelőként részt venni és az egyesület tevékenységéről rendszeres tájékoztatást kapni.

A pártoló tagság keletkezésére, illetve megszűnésére az alapszabálynak a rendes tagság keletkezésére, illetve megszűnésére vonatkozó szabályai az irányadóak.

1.4. Tiszteletbeli tag jogai:

Tiszteletbeli tag lehet az a magyar, vagy külföldi természetes és jogi személy, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei, aki az egyesület működéséhez anyagi, szakmai, elvi, erkölcsi és egyéb támogatást, segítséget nyújt. A tiszteletbeli tag a Közgyűlésen és elnökségi ülésen meghívó alapján, megfigyelőként vehet részt, nem köteles tagdíjat fizetni, de önként felajánlott pénzbeli támogatást adhat.

2. Tagsági viszony megszűnik:

  • • tag kilépésével;

  • • a Tiszteletbeli, Pártoló magán tag halálával;;

  • • a Tiszteletbeli tagnál az őt megválasztó elnökség mandátumának lejártakor vagy új elnökség megválasztásakor;

  • • A tag kizárásával. Az Elnökség a tagok soraiból kizárhatja (a kizárást kimondó határozat jogerőre emelkedésének napjával) azt, aki az Egyesület  Alapszabályát megsérti vagy az Egyesületnek erkölcsi és/vagy anyagi kárt okoz, vagy kötelezettségeinek neki felróható okból nem tesz eleget,     a kizáró határozatot a következő közgyűlésnek jóvá kell hagyni.

  • • a Pártoló és Tiszteletbeli magán tag szabadságvesztését kimondó büntetőbírósági határozat jogerőre emelkedésének napján;

  • • az egyesület jogutód nélküli megszűnésével.

3. Jogorvoslat

  • • Az Elnökség tagfelvételt elutasító és tagot kizáró határozata ellen annak kézhezvételét követően számított 30 napon belül az egyesület   elnökéhez írásban benyújtott fellebbezéssel lehet élni. Az Elnök a fellebbezési kérelmet a soron következő közgyűlés elé terjeszti döntéshozatalra.